Skarbnik

Drukuj

Skarbnik Gminy
Beata Kochan

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Planowania i Finansów.

Skarbnik w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

-przygotowuje wstępny projekt budżetu i uchwały budżetowej,
-opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,
-dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu, występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
-sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
-sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania finansowe wymagane przepisami prawa,
-odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
-opracowuje projekty aktów w sprawach przepisów regulujących gospodarkę finansową (inwentaryzacji, archiwizacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie; obrotu drukami ścisłego zarachowania; gospodarki kasowej; ------zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym),
-nadzoruje opracowanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
-udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
-prowadzi ewidencję środków trwałych,
-sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,
-udziela instruktażu pracownikom Referatów, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
-uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,
-współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
-kieruje pracą Referatu Planowania i Finansów,
-sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
-sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,
-dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy,
-wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.